Kendra ra kramagata taila darabrudhipratibada re bjd pakhyaru raj bhawan samukhare bikhyov samabesa saha rajyapal nku smaraka patra pradan kari feruchanti